Advertisement

Aìsa khüshìyoñ sé térä nätä géhrä hö…

*Aìsa khüshìyoñ sé térä nätä géhrä hö

tü jahäñ qàdam rkhy wähañ swerä hö

tü söye tö mäñ pàsànd sapñé dékhe
jäß aañkh kholy to sb kuch tera ho,

Advertisement