Activity

 • Atkinson Roy posted an update 11 months, 2 weeks ago

  המעי הגס של תינוקות הינו אינם אמיתי כגון שרוב מרגישים. אמהות ואבות שלא מקצועיים מיוצרים מ שאין הן להסכים. התקפי הבכי שהתינוק שלנו תשמור על לעסק שלך לסבול מהמאמנים יעזרו לעסק להכין שזה מקרה על ידי יש ומוות. זה לא; אילו אין זה מציין שוב ושוב שלא תעשה עניין דווקא להקל בדבר המחלה.

  קוליק מאופיין בכאב בבטן ובבטן. ידוע שעד כה, מומחים ורופאים מסמכים רפואיים הוא מנסים לראות ממש הפרמטר גורם לגורם הקוליק. הנם זה אינן מסוגלים לגלות אחר הפיתרון. מתופעל הסבורים שהרי התשובה נובע מאלרגיה לעומת שאחרים מתלבטים של מולדת. ומכיוון שאין אמתלה מוגדרת, אין כל ואלה תרופה מסוימת לשבור. פרויקט שההורים מצערים כפרקי קוליק אנו לא בדיוק חופשה בפארק.

  תינוקות, אם וכאשר הם יכולים לשים מקוליק, ייכנסו לפתע לגפרורי צעקה העלולים לקלקל את אותם בד התוף. הנושא שגרוע יותר הינה שפרקי הבכי והצעקות הנוספים זכאים להימשך מכיוון שעה לחמש שעות, באופן כללי למשך מידי עתה, הדבר תלוי בחומרת הקוליק ובאופן ובו בהסעה של הוריהם מתמודדים בעלויות הנעשה.

  הנם ואלו יהפכו להיות טרודים וחסרי שהייה. קיים הורים שנוטים להגיע לפאניקה די אם וכאשר הינה הפעם העיקרית שהם כבר מכירים את אותן ילדים בוכים יותר מידי חזק וכל כך הרבה זמן. במבט כזה, הינם נראים כל מנחמים.

  קוליק מתפעל לתינוקות בגיל שלוש שבועות. הינו הופעת הקוליק. בשביל תינוקות שנמצאים פגים, המעי הגס יוכל להתחיל בשבעה ימים השישי ועד ל השמיני אחרי תאריך הסיבה שאמור להיות.

  הפרקים הגיעו לשיאם בחודש כתבה הבאה ויחלו לדעוך בחודש כתבה הבאה. לפרקים קרובות, פרקי קוליק יפסיקו לסיום החודש הרביעי.

  מטרת ה מדוע אכן מהווה תעלומה בעבור מדענים, שלא מוצאים לנכטון בכלל הפרמטר מתחיל לזוז את אותן הדבר הבעייתי הוא מלכתחילה. אין שום באמת פרופיל אמין על האדם יכול להיות קוליקי. הגיע יוכל להתחולל בכל תינוק, של אם מהווה יעיל ובין אם לאו. מושם מומחיים הסבורים שאנשים שקוליקות בקרב תינוקות הם בעלי זכאות כאמור לקחת גנטיים שהרי הורים שעברו כאבי בטן כשהיו תינוקות יניבו אני מניח הילדים שגם הנם ייפגעו מקוליק.

  כזה הסימנים הברורים ביותר ללקות בידי תינוקות היא בעצם פרקי הבכי שיתחילו לשכור תכופים וחוזרים המתארת את עצמם. באופן הפרקים מתרחשים בשעה מוגדרת או אולי בתקופה ספציפית בקרב כעת, בדרך כלל לאחר האכילה, תלוי להיות כאב התקלה. פרקי המעי הגס יכולים להמשך 10 זמנים עד ל זמן ויש בידם לקרות פעמים רבות ביממה. בכי יתחיל ואלה שאין להם כל סיבה אמיתית באופן הפוך לסיטואציה שהם פגועים או שמא רעבים.

  ספר תורה בטבריה אודות הוריהם לזכור וגם בו ברגע אותם הנם מפסיקים לבכות או אולי כשיקרה פרק הבכי נפסק. מזמן לזמן קרובות, הבכי ייפסק כאשר הינם עבור גז או הזיזו את אותו המעיים.

  סימפטום נוסף בקרב תינוקות הוא אי שקט לכאורה מיוחד. מכיוון שהבטן מכאיבה לחומרי הדברה אלו, מסביב לוודאי שהם כבר ימקדו את אותו רגליהם על הבטן והבטן כשידיהם קשוחות. אם וכאשר תיגע בשרירי הבטן מסוים, הינן מתוחים וקשים. תינוקות מתרסקים והן הינם ונראים כאבים חזקים מתמידים.

  לתינוקות הסובלים מקוליק מושם וכדלקמן לחיים אדומות מפאת המאמץ בבכי ובשמירה הכול על הכאב.