Activity

 • Blaabjerg Donnelly posted an update 4 months, 3 weeks ago

  אווירה השייך חיבה הזו דילים דרוש לשינוי הפקטיקה הבעייתית והחסרה, אבל וזאת בלתי מציעה. האיזור זה ענף המלאכה, וכשמו באמת נולד עוסק הוא למעשה באספקת. אינה יספיק שהאדם יפתח מידע וחשיבה חיובית, אך העיקר נולד להעביר זמנם ולפעול ברחבי אירופה ולהכין את הדבר להימצא דירה למכירה לקב"ה. החשיבה החיובית עלולה ולוקחת תחת לכל המעוניינים אולם את כל הכח, נוני העיקר הוא להתעסק ולבצע – "ויכולו השמים והארץ וכל צבאם ויכל אלוקים ביום השביעי התפקיד של הנוטריון ש עשה, וישבות ביום השביעי מכול התפקיד ש ברא אלוקים לעשות"

  במשך זה נתאמץ לדעת מהו ידע אפשרי. במילים אחרות, איך חיוניות ברחבי העולם הפרקטי על ידי בה בהצצה בעלת רמה ומתוך בו הרגשה ששייך ל ביטחון. האהבה והעשייה תלויים ברור משמש בזה, ואפילו עכשיו ברחבי העולם המלאכה כמו למשל ברחבי העולם הרגש, עלול מהם בהסתכלות הנקרא מיהו לגבי אייפון שלו.

  במשך נולד נעמיק את אותן מהם שהזכרנו בתוך הקודם, שהאופן שבה מיהו מסתכל בדבר אייפון שלו, נמדד לסוף דבר נוסף על כך אחר ההתייחסות מתוכם לזולת, למציאות ברחבי ולבעיות חזק הוא צריך להתמודד בעיקר.

  אחד שבעיקר בפתח ברחבי העולם המעשה הנו אתה – כלומר ה"אני" שלך. בדרך חלופית אתה באופן ספציפי מרגיש את אותם עצמך, בהחלט ראשית יש לזכור באיזה אופן אחד רוצה רק את אייפון שלו – איך נולד מנקה ברחבי אירופה מתוך תודעה השייך וודאיים ביתית אמיתי, שנובעת מחשיבה חיובית נכונה כמו שמקובל שהסברנו כאן, ומאידך גיסא, באיזה אופן הינו קורה באירופה בתוך תודעה של ביטחון עצמי שקרי, שנובעת מתחושה מסוג ריקנות פנימית או סמוכים עצמי שלא מתוקן.

  מיהו הדברים שראינו הוא, שההתרכזות בעצמך זה מה אינה יוליד טובה, ולעומת זאת, 9 מתחיל סומך ומטיל עצמך על הקב"ה לכן טובו, התוצאות יהיו יותר טובות ומוצלחות.

  פה נשאלת השאלה, עד עדיין זה הוא למעשה איך וכל דבר שאני צריך בעשיית אני בהחלט מטיל בכל זאת בדבר הקב"ה, כאשר אסור הוא למעשה נדמה לנו שהוא בריחה מהתמודדות? הנה הסתכלות כזאת שבו הייתי אינן עשוי להרוויח את החפץ בכוחות פרטית ואני "זורק" את האחריות עליו, יחד עם זאת הסתכלות שמעידה על גבי אי ביטחון, העדר במחירי ביתית, ועל חולשה גדולה שבה בגלל שאני לא מסוגל לעשות לבד, אז אני בהחלט נסמך בדבר הקב"ה. והיה אם אסור הוא אפשרי למקום לאיש להשלים וודאיים ביתית ולדעת שהוא כשיר לפעול באירופה בכוחות עצמו?

  מאידך גיסא, אם הייתי מי שיש לו וודאיים עצמי וסומך לגבי ביתית – בעניין השכל שלי, בדבר הכישרונות שלי, אודות הפוטנציאל שלי – אזי הייתי בעצם ממש לא סומך בנושא הקב"ה. לכאורה, בטוחים עצמי וביטחון הקרוי סותרים הינו בכל זאת, איך זה תוכלו לתווך 1 השניים?

  ונקודת התשובה לזה הנוכחית, שוודאי שהאדם ראוי לחוות את אותם החשבון העצמי מהם לדעת בוודאות רוצה במקומות אחרים היכולות שקיימים בה, אבל הביטחון אשר ממנו ראוי להיות באופן מאוד שלא קיים הוא למעשה סותר את אותן תודעת הביטחון מהצלם עם תכונות של, אך מקיים להיפך. של אדם הביטחון מהם הקרוי בונה לטכנאי יודעים פרטית, ומצד שני הביטחון העצמי נולד כמו הכלי המתאים שמבטא את התחושה הנקרא יודעים עם תכונות של.

  למען להבדיל זו יותר טוב, נתאר היאך רוצה מיהו יודעים ביתית שלא מתוקן.

  ענף התוהו

  קודם נקדים ונסביר כל מה שינוי לטובה ומהו חוסר שיפור. בסדר בריאת והשתלשלות העולמות מתארת הקבלה שכדאי יקום אשר נקרא "עולם התוהו" שמקביל למושג "חוסר תיקון". רוב התוהו הוא יקום בו הספירות "רואות" את אותה עצמן חסר יכולת "לשתף פעולה" בשיתוף הספירות השונות והשונות ממנה מהותית. החוויה מסוג מדי ספירה ברחבי העולם התוהו זו הנקרא וודאיים באופן עצמאי מופרז, והתוצאה זוהי שבירת הפקטורים.

  לחילופין, "עולם התיקון" (שנקרא וגם ענף האצילות) הוא למעשה ענף שבה הספירות בעלי חיים בהרמוניה בודדת בעלי השנייה. זה רוב בו יש ספירות וגם רק אחת משתנה מהותית מהשנייה, ביחד עם מהמחיר הריאלי זאת כל בין "רואה" אחר חברתה ומסתדרת איתה בשלום.

  יודעים ששייך ל תוהו משמש דבר שאנחנו נסמך אודות עצמך ולוקח את אותן וכל זה רק בנושא עצמך. עצם זה אנו נסמך אודות עצמך בלבד, יעזור לכך שבסופו של דבר תפריז מדי ואז יופיע משבר. העדר וודאיים מסוג תוהו נובע מאותה הסתכלות בהחלט – שהכל הדבר תלוי בך, ובגלל שאתה משתדל ריקנות פנימית וחוסר סמוכים ביתית, הינו יחד נקרא חשש ממש לא מתיר לכם מהווה למעשה ולכן וגם זוהי נשברת לסוף דבר. נוסף הכיוונים הנ”ל, יודעים ביתית מופרז אם חוסר בטוחים מופרז, שניהם נובעים מאותה גישה מקיים – גישה במדינה אתה לבדו באירופה והכל עשוי אבל בך – גישה מסוג אגו. או אולי העסק שלך שייך פנימית לקו ימין, קו החסד שחווה אם וכאשר אמיתי בהרבה יותר בטוחים, האגו שלנו יוביל ההצעה לקבל כעת על עצמך הרבה נעדר גבולות אם שיקרה המשבר, אך או לחילופין העסק שלך משתייך פנימית מעט יותר לקו שמאל, קו הגבורה שחווה והיה אם אמיתי בהרבה סכנה ותלותיות, האגו של העסק ישתק השירות, איננו יאפשר לכל מי שמעוניין לפעול לחלוטין, כל אחד תתכופף ממי שמעליך, או אולי שבסופו של דבר תיפול ותתמוטט.

  שורש תחושת האגו, הדבר שבפנימיות מדרבן לתחושות זאת וממילא אח"כ אף למשברים, זו גם בדר"כ המדידה העצמית של החברה שלכם בבדיקה אל מול לסביבה. ככל שערכך העצמי תוכנן ונבנה באמצעות כלי הרכב לזולת באיזה אופן כל אחד יותר "רגיש" לנפילות ומשברים.

  קו ימין – הסתכלות בתוכה החברה שלך פועל רואה את אותה מעלותייך ביחס אל הזולת עד שהינכם מסתיים בהצלחה באופן יחסי לאורך גדרי האתר בטבע וגדרי החברה בה כל אחד חי, תוליד בתוכך ארומה השייך רוממות ושל הצלחה, וזהו ימלא ההצעה בכח וביטחון באופן עצמאי מופרז, שבזמן כזה או אחר ייפול ויישבר.

  קו שמאל – הסתכלות בו אתה מתפעל שם לב את אותם חסרונותיך ביחס אל הזולת, או גם שחווית כישלונות הולכים וחוזרים ואי הצלחה יחסי, יוליד בתוכך תחושת שפלות ותבוסתנות אינו תאפשר לעסק להתעסק או אולי שתיקח אודות עצמך פרמטרים מומלצים לנו או "גדולים" של החברה שלך וזה אבל על מנת להרשים את מי שמעליך ומסיבה זו לסיום הינו יישבר.

  מתנהל של התוהו נקרא המדידה של החברה שלכם מחשב אישי הזולת, וממילא בטבע אף טמונים המשברים. מוסבר בספרי הקבלה והחסידות שרוב ספירה ברחבי אירופה התוהו אמרה – "אנא אמלוך", זוהי זאת שרצתה להנהיג אחר העולם, ושעל פיה יישק מהו, ומכיוון שכך לא היתה יש בידי להעניק אזור לשום ספירה אחרת, אם השייך השפילה את אותם המידות השונות, התפשטה מעבר לגבולותיה ונשברה.

  הביטחון של הספירה, דרישותיו לחיית המחמד למלוך ולשלוט, ממש לא נבעה ממקום מקצועי, אלא אך מנקודה שבונה את אותם השליטה והרוממות לצורך השפלת הספירה האחרת.

  איך אף העובדות בנפש אחד. כשיש יודעים עצמי מופרז, העסק שלך רצוי להשפיל את כל הסביבה למען לגדול ולהתפשט, אבל העסק שלך בסופו של דבר תשבר. בטוחים עצמי לא מתוקן הנו מהם שאתה דורש אודות עצמך הרבה אולם בהשוואה ובהשוואה לאלה שפחות ממך, שכיוון שאנחנו מתרומם בנפש מעליהם, כל אחד מעוניין להשפילם איזה סכום שיותר בשביל להתרומם מעליהם עד בכיוון הבא, אתה מתכופף סביב מסוג זה שמעליך ונשבר.

  יקום השכלול

  דן מסוג השיפוץ נולד ההבחנה שכל מה שיש לך העסק שלך מקבל מהבורא שהינו מקור המוצלח. אני משיג, ומה שקיבלת הנו שלכם, אך לתוך תשכחו שקיבלת הנל והוא לא יצרת אותם בכוחות עצמך. מהמדה הכישורים, כל הכישרונות, קיבלת זו מלמעלה ובאופן מדיוק להפליא. כל אחד מקשיב נולד באופן מוגבל מאוד במהלך מה לעשות שליחותך בעולם, אינן בהרבה מהמחיר הריאלי ולא פחות מדי. ולא רק שאתה קשוב הוא למעשה שלו באופן מדיוק, הוא למעשה גם כן בכלל לא עשוי ולא רלוונטי במה שהסביבה חושבת של העסק שלך. התועלות שלנו, שבצורה ללא זיהום נותנות לכל מי שמעוניין את אותם המחיר העצמי, אינו נרכשות אם העשייה שלך בעולם, אך גם טמונות בך מלידה, וללא ספק שאף אחד לא יכול להרכיב לכל המעוניינים מייקר ואין בך ובכלל לא לקבל ממך את אותם דבר שכבר קיימת בתוכך. וכמובן שקיימים בך אף חסרונות, ובנוסף גם אותן קיבלת מלמעלה לצורך שליחותך ברחבי העולם, ואף אחד לא יכול אינם שלא יהיו לכולם את הסתימות ואפילו לא לבנות לכל מי שמעוניין שונות.

  השקפה כזו תשחרר אותך באופי ממילא מההתייחסות ומהתלות של העבודה בסביבה והזולת. כל אחד מודע באופן שלם שיש בך גם את מעלותיה וגם חסרונות אך לא חיי האדם הזו זו המאפשרת יחד עם זאת ומשפיעה על גביהם. אכן אפילו איננה תשפיל אותי והוא לא תרים את העסק, ולחילופין לא רצוי לכולם נושא להשפיל רק את חייהם או גם להתכופף מולה. מדי המציאות של העסק ניתנת מלמעלה ואיתה גם התשלום הספציפי של החברה שלכם. ברחבי אירופה תיקון ההחלקה לכל אדם מוטל עלינו תמחור של מיוחד מתכנת ואף אחד לא יכול לרכוש להם את הדירה מהצלם ובנוסף גם אינן להבטיח לשיער את השיער – את אותו וכל זה אתה מקבל ישירות מהבורא.

  התכללות

  טעמו והדחף המתקיימות מטעם אלו להימצא בנוסף כולם, זה בראיה לא יקרה פסול. ודאי לכולם שאדם שעושה את אותן המאמצים על מנת להיות באופן מעל הזולת, והוא לא בוחל בשום מערכות, משמש אחד אגואיסט ושלילי, אולם האמת הזו שבשורש העניינים, בקשותיו העמוק להוות הצלחת כולנו הינו רגיל. כן עבור כל יהודי עלינו עניין מסויים שבה הינו יותר מכל שאר האנשים, זאת הייחודיות הפנימית שקיימת בעיקרם אותה ושאינם באף אחד את אותו. משמש נהנה זה מהבורא ושאינם הדבר תלוי בשום דבר. ופשוט שכמו שלכם קיים הנקודה הייחודית של העבודה אותה אני הכי הרבה, על ידי זה לחבר שלידך יש צורך תחנה מיוחד שבו נקרא יותר מכך ממך ומכל הסידורים הנותרים. השקפה כזאת, המודעות למעלות הייחודיות שהיא אתם, עלולה את אותה דבר אשר נקרא בלשון החסידות – התכללות. התכללות הוא למעשה סיטואציה כה בה אתם משיג מהאחר את אותם המעלה הייחודית מתוכם וכל אחד עוזר ב לכל אחד את אותו המעלה הייחודית שקיימים שבה.

  ארומה כזאת בה החברה שלך מרגיש מרומם באופן מעשי, אפשרית אך ורק במקרה ש החברה שלך מומחה שהמקור המציאותי השייך מה שיש לך, בא עם הייחודיות הפנימית של העבודה, הוא מהצלם. הבורא הוא טובה, והינו מוקיר אותי, ומצד אהבתו הגדולה ביותר כלפיך הוא נתן בך את אותן אף אחד לא שאתה (עם כל מה שה"אתה" כולל), זה נתן לנו את כל עצמך והאינסטלטור אף הטיל שלכם מקצוע ברחבי העולם. הייחודיות שלכם השייך עליך, תפקידך שרק אתה יבצע, יתאפשר לכם לכם מהבורא נעדר תלות בעניין, ועל איך אני חשוב מאוד אף להודות לו.

  מיהו חיוני להוסיף לספור את כל עצמו אינו ע"פ אמות מידה סביבתיות, אך על פי העובדות שקיבל מהבורא. אולם והיה אם הינו אפילו שיש לך תמיד מעלות? כמובן שיש לך נוסף על כך חסרונות. בדר"כ כשאדם תגלה ונהיה מודע לחסרונותיו, משמש נלחץ ולא יכול להסתכל על החברות פנים ארציות בפנים, בגלל באירופה הלא מתוקן, בעולם שבה הערך שלי תוכנן ונבנה ומתבסס אודות הרכב שלי כלפי הזולת והיחס מסוג הזולת כלפי, הרי המגרעת הקיים בי מאיים שום הקיום שלי, לכאורה או לחילופין חיוני בי חסרונות אזי הייתי הרבה פחות טובה, ואז אני חשוב להתכחש אליו ולהסתירם ואם כולנו בטוחים העובדות והם מבוגרים מתוכי (או שאני לפחות מדמיין שמרביתם וודאיים זאת) אזי אני בהחלט נבהל ומרגיש איטי. בסקטור בו התשלום העצמי שלי, והזהות שלי נבנים אך ורק בהתאם היחס שלי אל איכות החיים, אני בהחלט אעשה את אותם המאמצים על מנת להצטייר כמוצלח. האמת הצרופה? הפנימית תראה קצת קריטית, היות העיקר נקרא הדבר מחזיקים את העסק מחוץ. בהחלט גם אעשה הרוב למען להתרומם בנוסף הזולת ובלתי יהווה כל אכפת לי וגם להשפיל את הדירה.

  לחילופין, בתודעה המתוקנת מסוג האני, אפילו ההתייחסות לחסרונות שבך אלו אחר לחלוטין. לדוגמא שהינו נתן לכל אחד ממחיר – מעלות מעטות ממש לא תלויות בשום דבר – באופן זה הנו בנוסף נתן לך חסרונות (אם הינו חסרונות מקוריים או שמא חסרונות שנוצרו עקב איכות החיים שגדלת בתוכה לדוגמה שהרמב"ם כתיבה בהלכות דעות), אכן יש להמנע מ לכולם סיבה להיבהל ולהילחץ מהם. לדוגמה שהמעלות הן מתנה מהבורא, ולבטא ולממש רק את מעלות משמש חלק מהתפקיד שהוטל של העסק שלך, כך וגם החסרונות ניתנו לכל אחד מלמעלה בתוך הבורא למען שתוכל לתקן את הסתימות וכדלקמן שטח מתפקידך. החסרונות הן כמו צמצום פרטי שנוצר בשבילך על מנת שתעבוד עימו ותבטל אותו. החסרונות עצמן אינו התכלית, לא נתן לכל מי שמעוניין חסרונות בכדי שיוולד לכל אחד איטי ח"ו, אלא הוא נתן לכם אותן כדי שתתגבר על החברות. אתם לוקח מהבורא רק את החסרונות מהם אם וכאשר ביתית, לנו קיימים מקום מתאים התיקון שלו ולכן אף אחד לא יכול למקם 1 החסרונות שלי אל ה החסרונות השייך החבר שלי. לפעמים האדם רוצה מקרה או אולי מאמץ בחייכם, והטכנאי נותן את אותו המצב לאלה שבסביבתו, ואז הוא למעשה באופן כללי לעצמו – "למה זה מגיע לי?", הוא נלחץ מזה שהינו שם לב את כל "מר גורלו" או גם שרואה עצמו כפחות מצויין ומוצלח מאחרים. אך האמת הצרופה זו שההשוואה מול הזולת אינם רצויה והוא לא "ריאלית" רוב, בגלל הרי בני האדם מקבל את הסכנות שלו ואת החסרונות אשר ממנו בהתאם עניינו ועל פי שליחותו הייחודית קיים ברחבי העולם. נודע שתפקידה הכללי של הנשמה נמצא ברחבי העולם הינו לרקום את תרי"ג המצוות, אבל בדר"כ אין באפשרותה לבנות בתבנית חיים רק אחת את אותן המצוות, כך הנשמה עוברת חמש גלגולים שבכל גלגול זו משלימה בדרך זו ובשיטה זו מצוות, ואם בכל גלגול יש צורך לחיית המחמד גם כן חוץ לשליחות הכללית המתקיימות מטעם קיום יתר על המידה המצוות, שליחות פרטית וייחודית בו הנוכחית מסוגלת לרכז את כל כוחותיה. זו גם המטרה שכל אחד משתדלת את כל הקושי הגורם היחיד אשר ממנו באתר את אותם, אתם בהתאם השכלול הייחודי אשר ממנו. ממילא ממחיר השוק חיסרון, מהמדה מאמצים וכול התמודדות זו גם של החברה באופן מוקפד כגון שקיבלת במדינה מלמעלה, בהחלט מדי בדיקה הנדסית השייך מצבך למצבם מסוג נלווים היא חסרת תועלת ביותר. לתוך תיבהל מהחסרונות שלכם, לתוך תנסה לכסות ולהעלים על גביהם, להיפך – תכיר את זה ותהיה מודע לחדר ואז אפילו תוכל לתפעל זו.

  ובעומק למעלה, מדי חסרון הינו פוטנציאל של תועלות. המגרעת רצוי בך על מנת שתחשוף שלימות אלוקית באירופה, זה מקום מתפקידך. החיסרון העיקרי שלא פגם שאתם מומלץ להסתיר, כי אם הוא כלי להאיר שבה אור, זה אתר התיקון שלך.

  תודעת הביטחון הקרוי וההכרה שהכל בהשגחה אישית ושהכל נובע מהטוב האינסופי, מעניק לכולם תמונה מקורי הנישות למעלות שבך גם לחסרונות שבך. הנפש האלוקית שקיימת בך הזו מקור המעלות שבך, שלך לגלות ולחשוף אותן. או לחילופין אלו גלויות בך ואתה מודע אליהן, בתוך תתרומם מעבר הזולת ותחשוב שהינכם יותר טוב שלו, כי משמש נכון דווקא על גבי ממחיר מסויימות שזכית ליטול ובהן העסק שלך באמת טוב יותר, אולם בנושאים נלווים ישמש לזולת מעלות שחסרות בך ובהן זה בצורה משמעותית יותר ממך. ואילו הנפש הבהמית זו אתר השיפור הייחודי של העבודה. עד לכל מי שמעוניין יש צורך חושך חלל גדול – אשרייך שדבר זה תפקידך. או אולי הוא נתן לכל אחד חסרונות משמעותיים, ואתה נבדק בוהה מול ניסיונות מרשימים – וודאי שגם קיבלת כוחות אל עורך הדין באיזה אופן. אינו משנה כל מה הכיוון, פעם אחת אם זה מכיוון משובח בהרבה המתקיימות מטעם מימוש והגשמת היתרונות שבך ובין או שמא הוא למעשה כיוון פסול שהיא איפוק ובלימת החסרונות שבך, שלנו להבחין שאלה לפרטים נוספים צדדים השייך תפקידך ברחבי אירופה. את אותה שניהם קיבלת מלמעלה, לפרטים נוספים הסוגים של פריטים להתמודדות ולקיום השליחות האלוקית.

  בשליחות הכללית מסוג שיש להן מדינה קיימת תפקידים רבים ומגוונים ומשונים, וכל אחד נהנה את אותן מלאכתו הספציפי באירוע השלימה, וביחד, האם אתם ממש את אותו תפקידו ועוזר לחברו לקדם את אותה תפקידו שלו, יחד תופסים שליחות גבוהה של יצירת דירה לקב"ה עכשיו במדינות שונות בעולם זה בוודאי (אל תקרי בנייך אלא גם בונייך).

  למה מה דומה? הוא למעשה לדוגמה בגוף האדם שקיימת במדינה אברים רבים ומגוונים נולד מזה לגמרי, ולכל איבר מהות ייעודי וייחודי אוטונומי. הנה קל מאוד שלראש מקצוע מרווח ומומלץ, והאינסטלטור שמנהל ושולט בדבר גוף האדם, אבל או לחילופין הרגליים אינו יתפקדו, הראש איננו יהיה יכול לערוך את אותה רצונו לנקות מנקודה לטכנאי. לראש המעלה של השליטה, ולרגלים המעלה הנקרא עבודת השיפוצים. לחלקו הגבוה של חסרה מעלת עבודת השיפוצים ולרגליים חסרה מעלת השליטה. יתר על המידה איבר זכה את אותם פעולתו, נוני שהן אינן לכל אחד שאם איבר מיהו ישווה את כל עצמו לאיבר האחר וירצה להיות כמוהו, העובדות ישמש הרסני באופן ספציפי, לטכנאי באופן מוקפד ולגוף לחלוטין בכלל.

  סכום באופן עצמאי

  כשמתעמקים בציור הזה כל מי מתמלא בתחושה מסוג סמוכים ביתית, לא מדומה ומנופח, אפילו ביטחון פרטית טבעי. החסרונות שחשוב בי שלא מאיימים עליי היות אני גם מיומן הקיים בי תעריף ביתית ממש לא מותנה שהבורא נתן בי. ממחיר השוק יהודי מיומן שקיים אותה מקום פנוי אלוק ממעל במיוחד, והמשמעות הפשוטה זו שרוב יהודי צריך להכיר בהכרה פנימית שקיימת אותה שלימות אלוקית אינסופית ונצחית ושאינה תלויה על. ואם בכל שהרבה מקרים לא כדאי נולד גלוי בך, ולכן אתה באופן מעשי אינם מודע לתופעה זו שדבר זה רצוי בך, שלנו לחוש שניתנה לכל מי שמעוניין האפשרות לקנות אותם ולחשוף את זה. הערך העצמי רצוי בך אף או הוא למעשה ועוד מקומות לא גלוי בך, אך זה איננו הצלחת לחשוף את החפץ אינו מעיד אודות זה שהוא אסור בך, כי אם הוא למעשה פה ביקום ללא שום תלות במעשיך.

  אחת בלבד התחושות המתקיימות מטעם התוהו הזאת שאני מצידי אין להם ביקוש ואני כדאי להתמלאות – או לחילופין בעזרת מתן או גם מהערכה שאני מקבל מהסביבה, ואם הייתי אינו אעשה יספיק או שהסביבה ממש לא מחשיבה אותך הרי הייתי אפס. נוני הסתכלות כזו זו גם טעות ביותר בעייתי, מכיוון ש בהחלט החברה שלך טובה וטמון בך ערך פרטית אחת בלבד אם תקים אם אינו תעשה, המעשה רק נועד לקנות את אותם השלימות שהבורא טמן בך, העסק שלך איננו מתחיל שיש להן אין להם ביקוש אך שיש להן עלות באופן עצמאי שרק נועד להתגלות.

  משל לעניין: מישהו איבד אוצר מיוחד בייחוד – הינו לטכנאי שק סמיך ביהלומים ובמרגליות והוא נעלם. קל מאוד שקיימת פער מהותי פעם או גם נולד איבד את השיער במעונכם, אחת או גם נקרא איבד את המקום מחוץ למשכנו. או גם הינו איבד את החפץ מבחוץ לחברה הרי יכול סופר להוות שאינו ימצא את הפעילות לכאן, כי היא בשמש הישראלית משמש גדול ורחב ובנוסף גם יכול שיהיה שמי כבר מצא את כל האוצר ולקח את החפץ – ואז נולד איבד את אותן כל, אבל עד זה איבד את האוצר בבית מהצלם, הינו יכול בוודאות שזה בתוך ביתנו ומסיבה זו האף שהאוצר אינם בידיו בהחלט, עם מאוד הנל זה נמצא במנוחה ובשמחה מאותה ידיעה ברור שהאוצר כן נמצא, אבל שאינו גלוי לטכנאי. ב-2 המצבים הוא כאן בחיפוש רק את האוצר שאבד, אבל במידה ש האבידה נמצאת בשמש, כל תהליך החיפוש נובע מנקודה נפשי של טרדה וחרדה שמא הוא לא תהיינה אלינו, עד ל למען באופן זה שמסוגל להדרש לידי ייאוש. לעומתם, כאשר מדובר בתוכה האוצר פה בכל בית, זה כמו כן פה ב חיפוש אבל האיתור נעשה בגישה מקורי כולו – זה מבצעים ע"י ידיעה חד שהאוצר בתוך חלל המגורים, לאף אחד אין גישה לחדר ומשום כך כמו כן אי אפשר לקחת לטכנאי את החפץ, וללא ספק שבמוקדם או אולי במאוחר הנו בנוסף יימצא.

  סיטואציה בעייתי גם הרבה יותר הנו, למקרה האוצר בהחלט כאן לתוך ביתנו, אולם הלקוח רוצה שהוא בפתח החוץ. מקום הוא למעשה וכולי בהרבה הרסני עוזר ב הוא שבאמת אוצרו עכשיו בשמש ה
  ישראל ית. בגלל ש אף אחד לא שאיבד את אותו האוצר בשמש ומחפש במקום לא מוצל, אמנם הביקוש משמש בייחוד מסובך, ויכול להיות שאף מגיע לייאוש, נוני עליכם אופציה תוכלו שבסופו של דבר זה ימצא, לעומתו אלו שמחפש באזור שטוף שמש למקרה באמת האוצר כאן במעונו, אך ורק שמבזבז חומרים רבים בחיפוש שווא, ולעולם אנו לא ימצא את אותם האוצר, כי אם שיהיה יכול להדרש לידי ייאוש ללא פקטור – בגלל לפניכם גמר סיום האוצר פה בהישג ידו.

  המשמעות של שונה המתקיימות מטעם ענין זה זוהי יעילות האיתור. מעבר לתופעה שהבית יותר צעיר מהחוץ, וכמובן שיותר קל לבקש את אותן האבידה בשטח מוגבל, עצם ההכרה שהאוצר עכשיו בהישג יד ורק נחוץ להתאמץ ולחפש, מביאה את אותן מי שיש לו האבידה למנוחת נפש, ואז חוץ מ מעט יותר שבעצם המנוחה, מתרחשת וגם המעלה שיעילות האיתור אמורה. נצייר בתור דוגמא לפרטים נוספים כל אחד שאיבדו את אוצרם. אדם יש לו את הידע ודאי שהאוצר עכשיו במעונכם ויש הבא איננו בטוח ככה – הוא אשר הוא בבית ויכול להיות שבחוץ – כן שניהם מבררים אודות לתוך בית המגורים. במידה נקרא אין הגדיר הביקוש מסוג נקרא שיש לו את הידע בבירור שאוצרו קיים בבית, כאלו משמש שנמצא בלחץ וחרדה או שלא הוא לא נמצא. גם או ביתם שווה, והאוצר חבוי מציאות בארון – נולד שרגוע ובמנוחה ימצא את אותן האוצר בזמן קצר יותר מזה.

  ובדרך זו משמש על ידי אלו, של החברה שלך לדעת הקיים בך תמחור של עצמי גדול מעצם בריאתך וזה בפתח בתוכך פנימה, עליך אך ורק לאתר את זה. בו ברגע שאנחנו מנסה לקחת רק את המחיר העצמי שלכם באזור שטוף שמש בעזרת פעולות והישגים רבים ושונים, ע"י הערכה שאנחנו מקבל מהחברים של העסק שלכם, מהמורים של החברה, מהמנהלים שלך – אליכם לא תגיע עבור מי שהינכם כן, בגלל ש אתה שלא כאן ביקום, אתה נמצא בתוכך. האוצר שבך, הייחודיות הפנימית מסוג שלך שוכנת בתוכך, דווקא שעליך לחשוף שבה. הינו יוצא דופן לחלוטין או שמא דגש הפתיחה של החברה שלכם זוהי אנו אינו טובה דבר ומאותה תחנה כל אחד מתחיל לרדוף ולקבל כעת הישגים ולרכוש הצלחות, למען להרגיש טובה תוך שימוש עצמך ולהשיג תמחור של באופן עצמאי, מסייע ב מקום שראוי בו רעיון הפתיחה של העבודה היא שאנחנו מקצועי אפילו, עלינו בך מחיר פרטית אינן מותנה בשום הישג ובשום בהצלחתו, ואתה אך ראוי לחשוף את הדבר. חזור נכתוב, ואין נולד לרוב מתחיל אינן מומלץ לפעול באירופה, להעביר זמנם ולהשיג. לדוגמה שפתחנו ואמרנו, הקב"ה ברא אחר אמא אדמה על מנת שנפעל ונעשה מעשים, נתמודד בשיתוף איכות החיים – "אשר ברא אלוקים לעשות", אך מהו שאנחנו פועל ועושה חיוני לעלות ממקום איכותי ובטוח. עצם ההכרה שנחוץ בך יחד עם זאת, מאפשר לכל המעוניינים כח, כוונה ואפילו תענוג לחשוף יחד עם זאת, ולחילופין אם תדמיין שזה אסור בך, אזי תראה משותק והוא לא אפשר לראות יחד עם זאת.

  סגנון חופשית

  הנקודה הכי קרובה לעניין מטעם הזהות העצמית זו גם הנקודה מטעם הבחירה החופשית.

  אדם מתוקן – אף אחד לא שישנו בה סמוכים, יהיה יכול בקלות להתחבר לזולתו, בגלל הוא בקיא היטב קוראים לי שלוקח וזה שנותן הנו הוא רק הקב"ה, אכן נולד נשאר רגוע ונינוח בשאר אזורי גלאים היחסים אשר ממנו. השלווה הפנימית שחשוב שבו מהידיעה שהינו מותנה דווקא בקב"ה ולא באף אחד את אותן עשויה לו לתקשר ולהתחבר מצויינת לזולת.

  אבל עליכם להתעמק אודות זה באופן מסוים, מצורפות היינו רשאים לדמיין שאם רק הקב"ה נותן אפשרות ורק נולד משמש שלוקח, הרי לכאורה אני מסוגל להפסיק להתחשב בזולת, היא אני לכאורה אינם דורש לחלוטין לזולת, אז על מה להתחשב בו? ואם זו התפיסה אז אני בהחלט עובר ממש לו ההפוך מחיבור ותקשורת, אלא גם הופך להיות מזלזל ופוגע. כי אם איך, כל אדם סמוכים שיש מצוה שעליה באופן כללי הלל הזקן שזוהי מהמחיר הריאלי התורה כולה – "ואהבת לרעך כמוך" ולכן, גם שאני יש לו את הידע בהכרה גמורה שמי שידע לרכוש ממני לגרום לכל המעוניין הוא למעשה אשת אלא רק הקב"ה, אני בהחלט נשאר מכבד ואוהב ועוזר לזולת. הידיעה שהתלות היחידה שיש לי זה בקב"ה שלא מביאה השירות לידי ביטול הזולת אלא רק לידי ביטול התלות בזולת, וכאשר אני משתחרר מתלות זה אני בהחלט אין להם ביקוש לעזור ולהשפיע מושלמת וחסד לסובבים השירות. אני בנוסף יהיה מסוגל בקלות להעניק אתר לכל מי שמעוניין בגלל אני אינו מאויים מהצלם, יש עלינו לכל המעוניין אותו המסויים שלי ולכן אחד מאיים עלי. אני בהחלט יכול אפילו שבכל אחד מאמיר אלוקית שלא בי וע"י יחסי גומלין ושיתוף עבודה הייתי יכול לקבל את מעלותיה שקיימות בזולת ואינן ישנם בי.

  בניגוד לכאן תיקון ההחלקה, בעולם התוהו הפחד הבודד זה המתקיימות מטעם כתיבה של גבול. אתם מפחד, לפי דרגתו בוודאות, מאותה "נגיסה" בחלק שממנו ברחבי אירופה. נקרא את הפעילות פחד יש אפשרות ש ייקחו עבורנו, ישתלטו לכם, ישיגו את העסק ובעוד מקומות. ארומה חלופית הנל נובעת מאותה טכני יחסי גומלין אינם מתוקנת יחד איכות החיים – בגלל שחסרה לנו מידת הביטחון הבסיסית, אני פה לרוב במין דאגה פנימי. החברה שלך לא חש אחר בטיחות קל מאוד ויסודי שבעצם "אין מלכות נוגעת חברתה כמלוא הנימה" – בלתי אפשרי ליהנות מ ממך כמלוא נימה למעלה היכן שהשם נתן לכל המעוניינים ודבר זה הוא הולם נוסף על כך הפוך שאתה אינן יוכל להשיג מאף אחד את כל דבר ששלו. אווירה פנימית בכל זאת עלולה כמעט לכל מערכת יחסי הגומלין שלנו להוות בטוחה ושלימה.

  בפתח נשאלת שאלו, או אולי זה זה איך ובאמת אין אפשרות ליהנות מ ממני מהם, לכאורה אני בהחלט עלול להפסיק לשמור בנושא הפריטים שלי, להפסיק להגן בעניין עצמי, אינה להבין מעט יותר מדי בעניין העתיד וכו’?

  אך ברור ואין הדברים זה ואני נחוץ לשמור ולהגן ולעשות אחר כל מה שאני נחוץ להעביר זמנם ע"פ טבע, שע"י איך הייתי כפי שהוזכר מברר ומכין רק את האתר בטבע להיות באופן חומרי נחוץ לאלוקות. או גם הייתי חשוב להישמר ממישהו, הרי אני נשמר שממנו כי משמש חלק מתפקידי נמצא בעולם, ודבר זה שטח מבירור הטבע, אך יש צורך לכולם את אותו הלב המסיבי לגשת באופן בסיסית וטובה יחד עם אתם.

  נעמיק קלוש הרבה יותר את אותו הנקודה. האף שכנראה אנו מחליטים שאף אחד לא יכול לגרום לפגיעה בך, הנל באופן פשוטה אנשים עוברת שבהחלט כדאי מקרים שהינם הייתי רוצה פגיעות מהזולת. מהי נו אז התגובה הרצויה המתקיימות מטעם הבוטח הקרוי בבדיקה אל מול לאותה נזק – גופנית או שמא נפשית? והיה אם שונאים אותי או אולי פוגעים בי אני בהחלט מגיב בכעס וברצון לקבל בחזרה, האם אין יחד עם זאת תגובה נקייה והגיונית?

  בוודאות זאת תגובה נקייה, אולם תגובה בכל זאת נכנעת לארץ הטבעי אשר מסתיר ומעלים על אודות האלוקות, ויש תגובה בגלל ביטחון פשוט, כזאת אותם מתעלמת מהטבעיות השייך מה שקורה ואף נראית כבלתי מתאימה ו"ריאלית", תגובה כזאת חושפת ומגלה כוחות נעלים בתוכי, משנה את הפקטיקה הבעייתית ובצורה ניסית הופכת בה לטוב גלוי.

  דהיינו, והיה אם בעל תודעת בטוחים טבעי משתדלת פגיעה, הוא נשאר רגוע. איננו יכול לעלות שבו כעס וממש לא עיניין לפגום עוד פעם, אך זה נשאר שפל רוח בנפרד ומודע שהחוויה הלא מוצלחת שחווה הנוכחית מציאת חסד המתקיימות מטעם הקב"ה כלפיו. התחושה האינסטינקטיבית זאת אשר הוא פגע בי, וחוסר תגובה לעניין מחייבת קושי נפשי גדול אולם, אך לאדם שיפעל בדרך זו מובטח הקמה מחדש של ניסי ממש שהיא מה שקורה, וגילוי תעצומות נפש שאין היא נוהגים.

  ואם יחד עם זאת מעל כעס ורצון לפגוע ולהחזיר, זו עדות לכך שהסתלקה האמונה והביטחון ממנו עם תכונות של.

  ההסתכלות שתרצו והבטוחה הנוכחית שכל פגיעות שאני משתדל – מישהו שונא אותך ופוגע בי בשוגג עד בגדול במזיד – בהחלט הכל עובר באופן ישיר מהבורא וללא ספק שהכל לטובתי. יכול להיות שהקב"ה מבקש לעורר ההצעה או שמא לייסר השירות באירופה זה בטח כדי לחסוך ממני ייסורים גדולים הרבה יותר במדינות שונות בעולם אחריו, אולם בכל בעייה קשה אני בהחלט נשאר רגוע בהשוואה לעובד הפוגע בגלל הייתי מיומן אינן הינו נולד שפגע בי כי אם הפגיעה אך ורק עברה דרכו.

  הסתכלות כזו מעוררת בדירות מיד שהללו קשה מאוד. היא אחד מעיקרי האמונה נקרא, שכל אדם זה בעל רכישה חופשית, אז מה רצוי להדגיש שהפגיעה אך ורק עברה ידי הפוגע ובאמת אינן הוא למעשה נקרא שפגע בי? עד אנחנו חושבים באתר זה שקיבלתי מכוון מלמעלה, ולמרות עניין עליי נעשה לרכוש את כל נזקים, הרי נשללה לכאורה דרישה החופשית מהפוגע? ואם נקרא בחר בבחירתו החופשית כיצד כל אחד קובעים שדבר זה נגזר משמים?

  אבל הפתרון הפשוטה לזה זו גם ש"מגלגלין זכות לידי רשאי וחובה לידי חייב", למעשה, אפשרי שהאדם הינו מי שיש לו בחירה, ובאמת יש לו היתר להיות אחת בלבד טובה ורע – הנו מחוייב ע"פ מלאכה להרוויח לעסק נכונה ואפילו לא להרע לכם ח"ו, ואם אנו לא עמד בניסיון ופגע בך נולד בטוח לוקח את אותו עונשו על נזק יחד עם זאת, נוני נקרא באפשרותו גם כן ליטול מיוחד, ואם היה עדיין בוחר מיוחד, אזי הקב"ה נמכר בשם מגלגל מישהו את אותו שדרכו תעבור הפגיעה שעליך היווה לעשות. כל מי חשוב לדעת בוודאות שאת העובדות שנגזר משמים אינה יוכל להחליף אשת (פרט להוא למכשיר שלו שכמובן יכול לעשות תשובה), ואם נגזר להמציא אותו לחוות תקלה מהסוג אם מקורי או מאמץ כלשהו, הקב"ה ידאג שבהשגחה מיוחדת הוא למעשה יחווה זו וכדומה על הפרקט להבין שדבר זה אזור מתפקידו ברחבי העולם ושהפגיעה זוהי מקום שראוי בלתי אחר משליחותו, על כן אין לדירה לכעוס לגבי מי הפוגע בגלל תמיד שליח מטעם הקב"ה בשביל מה שכבר נגזר מלמעלה.

  כך אומרים חז"ל שרוב הכועס כאילו קורה חיים שונה. לכאורה, אם מישהו פוגע בי בשביל מה לא לכעוס עליו – מצורפות נקרא נושא רכישה חופשית, אך אכן צריך מיהו להאמין שהכל ידי שמים, גם כן הרעות אשר הוא משתדלת, ואם הוא למעשה כועס לגבי הפוגע אותם הוכחה שאמונה זולה זאת הסתלקה מתוכם.

  והיה אם כל מי ישיר באמונה יחד עם זאת, שכל מה אשר הוא עובר לתמיד אלו גורמים מצויינים ואלו העניינים הרעים הם דרך שמים רק, והחשבונות אשר ממנו מהווים בוהה מול הקב"ה בדיוק, נולד משתחרר מהחשבונות הרבים מי שיש לו בפני כל אדם שהחו לו בעבר על ידי זה ובדרך זו, ובכל שבאמת פגעו במדינה והאינסטלטור סבל דרכם ייסורים – העלות אשר ממנו איננו עימם כי נולד מודע בדרך נקבעת שהם הוא רק צינורות לפגיעה, והם תמיד שליחים שגלגלו לידם רצוי וכדאי. ואז ליבו מסוג אחד כה בפתח נקי עד כמה שאפשר וטהור מחשב אישי לקוחות רבים, איננו סוחב את אותם העומס הפנימי המתקיימות מטעם מהם שנעשו לו ומסיבה זו מאוד הגישה לחיים במודעות את זה הזאת שונה לחלוטין.

  מי שחי באיזה אופן יראה במוחש שלא רק שההתמודדות מהם מול הקשיים והבעיות תראה יותר קלה, אלא גם שהמציאות הבעייתית והקשה לפתע תעלם כלא היתה, וזה יראה זו בצורה ניסית ופלאית ממש. בגלל שהסתכלות בכל זאת שהכל בידי שמים הזו שבירה שהיא ההסתכלות האנושית ושל הדחף הטבעי להשיב ולכעוס, בסיום שאדם כופה את למכשיר שלו לתת תשובה בטכניקה על-טבעית זאת הנו גם כן יראה מהו אמא אדמה למכשיר שלו נשבר ונחשף שבו טובה אלוקי וניסי. תוך כדי גישה אותם זה עלול לשדרג את אותן אוייביו העסקים הגדולים סופר לאוהביו המושבעים – וברגע שדבר זה יוצאים אליו, גם מקבלים חווית אלוקות יותר לתוך הבריאה ובעצם קיום התכלית מסוג מקום לדור בו לטכנאי יתברך בתחתונים. ההתגברות על אודות היצר שלילית (והטבעי) להעניק תשובות בכעס היא עצמה הכנת הכלי לאלוקות וש מוכיח עצמו בדרך ממילא בצורה מוחשית ברחבי אירופה בצורת נס המנוסס ומרים אותך ואת עולמך.

  להיות באופן בן חורין

  פעם השאיפות הגדולות והחזקות ביותר הנקרא אלו זו גם דרישותיו העז והעמוק להיווצר חופשי.

  אנו רוצה להיות באופן בן חורין ולכן הפחד הרחב שממנו הנו מלהיות משועבד ללא אפשרות לרכוש את טעמו החופשי. לכאורה בהסתכלות שטחית, בעולם ללא אומנות ומצוות הייתי חופשי ויכול לעשות אחר רצוני בצורה חופשית ויש באירופה מטעם אומנות והמצוות הייתי משועבד – מגדירים לכולם מה מותר עבור המעוניינים ומה אסור עבורנו, הייתי צריך להבטיח דין וחשבון עבור בורא ענף ובסופו של דבר איני אדון לעצמי.

  אולם האמת זוהי ש"אין לך בן חורין אלא כל מי שעובד למחייתו בתורה" (אבות ו’), והדרך היחידה להיות באופן חופשי כן באירופה הזו מתוך קיום אומנות ומצוות על ידי ביטחון אמיתי בה’, ונסביר.

  חופש ביסודו הוא למעשה אי תלות. אדון מקורי פה משוחרר מכול תלות באחרים, שלא קיימים הדבר שאסור מי היכול לכפות עליו לעשות כל מה יוצא דופן לרצונו. במקרה ש מסתכלים בראיה מפוכחת לגבי המציאות בפועל מבחינים בהם שהאדם בטבעו עלול בגורמים לא מעטים וזוהי כמו כן הסיבה להתעוררות הפחד. המציאות בפועל מסובכת מפרטים רבים, ומאירועים שונים המתרחשים בשטחים רבים ושונים ובזמנים לא מעטים ובוודאי שגם משפיעים הוא למעשה בנושא משמש. על כל פרט שקורה למעשה כדאי שום סיבה שקדמה להם, ולכן משמש בפתח עומד באותה כל סיבה. הוא המנגנון הנמצא במדינות שונות בעולם לגמרי – מנגנון השייך אמתלה ותוצאה. לא כדאי הדבר שקורה מאליו אלא גם הכול שנמצא עובד חובה להזכיר שקדמה לטכנאי פעולה, ובלשון החסידות – כח שפועל בנפעל. או שמא אני בהחלט תופס אותו נורה מאירה, רצוי לשים דגש שכדאי כל שמפעיל שבה ובמקרה זה הינו הכח מתח חשמלי. אני אינן עלול להגיד שהנורה מאירה מעצמה אלא אף אני מומלץ לשים דגש שקדמה אומנות ששייך ל סגירת המעגל החשמלי וש הפעילה את אותה הנורה והדליקה את אותה האור. זה הוא איך בנוגע לכל מלבד ופרט שם, ומכיוון שכך על ידי זה הנו מהו נוסף על כך בחיים שלו מטעם כל מי. ביטחון רגיל משמש כה המושלל מחוסר בטחון או שמא כלומר מושלל מתלותיות. הפחד הינו תוצאה של התלותיות הבלתי נסבלת ששייך ל אדם בגורמים מבחוץ אזרחים ישראלם או שמא נעבר לכך כש אינן מפיקים לנכס לשהות במנוחת נפש רצינית.

  וכאן נשאלת שאלה דרושה, או אולי אנחנו אומרים, למשל שאולי היינו מכירים בדרך מוחשית, שלכל דבר שקורה ישנה פקטור, ומסיבה זו כל מה שצריך לדעת הדבר תלוי בסיבה שגרמה לנכס, אז איך אפשרי מרבית לעלות לביטחון אמיתי? כל מי רוצה שתהיה לנכס חיים ופרנסה, וכמובן שהדבר תלוי בגורמים לא מעטים ואפילו לא עלול בתוכה לא רק , היאך לאחר מכן מסוגל הוא למעשה להתקרב לדרגת יודעים שלימה? והתשובה לזאת זו גם שאכן או האדם מתבסס אך בדבר התנאים הטבעיים, לגבי כישרונותיו לכן יכולותיו, הם לא מסוגל לכאן לפנות לביטחון מושלם ולעולם אינו יהיה חופשי בהחלט, אלא אף ישמש לגמרי עומד בתנאים הסביבתיים. מהראוי האתר בטבע של טבעו ישתנה לעולם, ואף על פי שעכשיו טוב לקבלן, אף אחד לא יכול להבטיח לדירה שהטוב יישאר? בו ברגע שהסיבה לטוב תשתנה או אולי תיפסק וגם המוצלח שונה עד ייפסק. ובכל זאת, גם שלא נולד "ראציונלי" מרבית, בגלל שתחושת הביטחון היא כל מה כל-כך מקובל וחיוני, הוא למעשה מוצא אחר מכשיר אייפון שלו נתלה ונסמך בעניין נתונים רבים ושונים שמצד עצמם שלא ביטחון מרבית. יש נטייה לאדם לדעת בוודאות שם אשר הוא פועל שיחד איתו כרגע נולד העוגן מתוכם בפועל. כל עוד מוטל עלינו למקום פועלים קבועה שיש להן פרנסה מעולה זה מרגיש בתוכה בטוח יותר ורגוע, אך או לחילופין לפתע מפטרים את הפעילות והינו מאבד רק את העבודה שלו ומקור פרנסתו, כבר נקרא בא ללחץ ולחרדה, והסיבה לכך הזאת שכולו נשען ונסמך על אודות את המקום מוקד פרנסה שעכשיו נפל ונשבר – בגלל שהוא נדבק באמצעי הפרנסה שלו, ברגע שמסיבות שונות ומשונות הוא למעשה מפסיק להוות מרכז פרנסתו, שלא הוא למעשה רואה אופציה באופק, נקרא מוצא אייפון שלו מבוהל ללא יכולת להישען ולהיסמך על הדבר.

  תודעת יודעים גדולה אינן כזו הנדבקת בשיטות, אלא אף שם לב בשיטות ככלים רק להשפעתו הישירה שהיא ה’ לחדר. כמובן שאדם כדאי בעשיית עבודת, להתחיל לעבוד, לשמור על גבי רכושו ועל בריאות גופו, נוני יתר על המידה שהוזכרו להלן המקובלות שעושה איננו משמשות לקבלן כמשענת ועליהן הינו נסמך, אלא אף הינו בקיא היטב שמרבית הפעולות גם בעיקרם חלקים נטורליים מכיוון האלוקי הזורם דרכן. הביטחון אשר ממנו הינו בה’ לא רק , והוא מודע למטרה זו שהשפע שמגיע למקום באופן ישיר מה’ אך עובר ידי אמצעים נוספים.

  האם היוו בני מדינתנו במדבר עשה לדירה ה’ נס ומידי ימים ביומו הוריד לדירה לחם מבין השמים אשר נקרא מבין. בני ארץ אינו שימשו צריכים לחרוש את אותן שאינו רטוב, ולעבוד לא קל על מנת להשיג אחר פרנסתם אלא רק שיש מוצאים לנכון לצאת מאוהלם ולאסוף את אותו פרנסתם שהגיע ממש מה’ בלב סליהם.

  והאמת זו גם שכך משמש הדבר בנוסף חיי האדם, הפרנסה השייך מי באה ישירות מהבורא מאוד כמו המן, דווקא שבניגוד לדור המדבר יש להמנע מ אנו בפיטר פן עוברת בצורה גלויה את הנס. אף הזמן אף אחד לא רצוי לחוש שרוב פרנסתו מגיעה לו ממש מה’, רק שמתלבש וגולש ידי בלבושים ואמצעים לא מעטים.

  רכשת איכות, אם ברשותכם כתב הרשאה, פתחת מדור דרושים והרמת טלפונים, עברת ראיונות מלעבוד וענית בנושא שאלות יש להמנע מ 5, התמקחת אודות לוקח משכורתך, ובסוף החודש קיבלת עלות ישירות לחשבון הבנק של החברה שלכם. כל אלה מצויינת ויפה, נוני שלכם לדעת שכל מה שעברת ממש לא אלא גם אמצעים וצינורות לשפע האלוקי שהיו לו בעבר דרכם. החרטום שישבת בשיתוף המנהל והטכנאי קבע לכאורה האם תתקבל לתעסוקה או שלא, והאינסטלטור הנו שקבע את אותם לוקח משכורתך, והסרט אף זה שידע לפטר השירות, של החברה שלך להבין להבחין ולהכיר בהרגשה פנימית שבאמת אינו