Advertisement

Tapka dala

A B C D E F G H I * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * U V W X Y Z.

Dekha !!!

I and U ke beech jo bhi aaya saale ko tapka dala

Advertisement