Advertisement

Utrega kaise?

Khud ko kar buland itna
Key Himalay ki choti pe jaa pahunche
Aur Log tujh say puchhe
Abe gadhe, ab utrega kaise

Advertisement