Advertisement

Connecting pipal

Q: Agar do pipal ke Pedon ko ek rassi se bandh diya jaye toh us rassi ko kya kahenge?

A: Uss rassi ko bolengey NOKIA – Connecting pipal.

Advertisement