Advertisement

Par tuhar likhna to aawe nahi

Rabri: Ka karat ho?
Laalu: Ek dost ko chitthi likhat hu!
Rabri: Par tuhar likhna to aawe nahi.
Laalu: Wo sasura bhi to padhna nahi jaanat.

Advertisement